1990s Alumni

Rania Tadros

Rania Tadros (1994)

An interview with Legal Partner, Rania Tadros, class of 1994

Posted on: 29 Mar 2018

Eleni Kriacou

Eleni Kyriacou (1998)

An interview with Fashion and Costume Designer, Eleni Kyriacou, class of 1998

Posted on: 26 Mar 2018

Aysem Monaco Imison

Aysem Monaco Imison (1998)

An interview with Director of Marketing Communications, Aysem Monaco Imison, class of 1998

Posted on: 23 Mar 2018

Alexandra Whyman

Alexandra Whyman (1998)

An interview with Hedge Fund Specialist, Alexandra Whyman (née Guinle), class of 1988

Posted on: 13 Feb 2018